Договір фінансового кредиту

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ЛОМБАРДОМ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ (Договір 1)

№ _______ від «_»________ 20___р.

1. СТОРОНИ ДОГОВОРУ

Кредитодавець: _________ (Код _______)Місцезнаходження _______, в особі директора_______, від імені якого виступає касир-експерт _______, що діє на підставі довіреності
Позичальник: ____ПІБ_________
Який мешкає за адресою____________
паспорт серії ___ № _____, виданий __________ від __________, ІПН ____________

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1 Кредитодавець надає Позичальнику грошові кошти, забезпечені заставою, у позику (надалі – кредит) в сумі ______грн. під процент у розмірі _______% в день від суми кредиту, що складає ________% на рік, а Позичальник зобов’язується повернути кредит та сплатити відсотки згідно із специфікацією. Тип процентної ставки – фіксована.

3. СРОК НАДАННЯ КРЕДИТУ

3.1. Кредит надається на строк _____ діб, з «__»_______ 20___р. по «__»_______ 20___р. включно.

4. УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРЕДИТУ

4.1. Виконання зобов’язання за цим Договором забезпечено закладом рухомого майна (під час дії Договору, майно зберігається у Кредитодавця), що оформлено Договором закладу, який є невід`ємною частиною даного Договору (далі Договір закладу).

5. ПОРЯДОК НАДАННЯ ТА ПОВЕРНЕННЯ КРЕДИТУ, НАРАХУВАННЯ ТА СПЛАТИ ВІДСОТКІВ

5.1 Кредит надається Позичальнику у готівковій формі через касу Кредитодавця у повному розмірі в день укладення цього Договору.
5.2 Розмір відсотків за надання кредиту розраховується за фактичну кількість календарних днів користування кредитом на суму фактичного залишку за ставкою визначеною цим Договором (мінімальним строком для нарахування є один календарний день). Відсотки за надання кредиту нараховуються за період з дати надання кредиту до дати його повернення, враховуючи перший день надання кредиту та не враховуючи день погашення кредиту.
5.3 Позичальник має право достроково повністю чи частково повернути кредит, сплативши процент за фактичний строк користування кредитом. При надходженні до Кредитодавця коштів від Позичальника, Кредитодавець спрямовує такі кошти на погашення боргових зобов’язань по Договору у наступній черговості: проценти за користування кредитом, сума основного боргу за кредитом.
5.4 Порядок надання та повернення кредиту, а також порядок розрахунку та сплати відсотків визначається, відповідно до Правил (Положення) про надання фінансових кредитів Кредитодавця.
5.5 Повернення кредиту та сплата відсотків здійснюється шляхом внесення готівки у касу Кредитодавця.

6. ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ СТОРІН

6.1 Кредитодавець зобов’язується:
6.1.1 Надати Позичальнику кредит у готівковій формі через касу Кредитодавця в день підписання Договору.
6.1.2 Приймати від Позичальника всі платежі, що надходять від нього в рахунок повернення кредиту та сплати відсотків, протягом робочого дня у робочі години Кредитодавця. Забезпечити Позичальника консультативними послугами з питань виконання цього Договору.
6.2 У разі неналежного виконання або невиконання Позичальником своїх зобов’язань за даним Договором, Кредитодавець має право задовольнити свої вимоги до Позичальника шляхом відчуження предмета застави третім особам в обраний ним самим спосіб згідно законодавства.
6.3 Позичальник зобов’язується:
6.3.1 Повернути Кредитодавцю суму кредиту та сплатити проценти за користування кредитом не пізніше дати, зазначеної в п.3.1. Договору. Якщо датою повернення кредиту є не робочий день Кредитодавця, то датою повернення вважається його перший наступний робочий день.
6.3.2 У випадку вилучення предмету закладу з володіння Кредитодавця (виникнення права третіх осіб на предмет закладу, вилучення предмету закладу правоохоронними, іншими компетентними органами тощо), Позичальник зобов’язаний в повному обсязі виконати всі фінансові зобов’язання перед Кредитодавцем, передбачені Договором, в строк, що не перевищує 10 (десять) календарних днів з дати настання таких обставин.
6.4 Позичальник має право:
6.4.1 Достроково повернути кредит та сплатити відсотки, у розмірі розрахованому за строк фактичного надання кредиту.
6.4.2 Подовжити термін дії Договору, за умови повного погашення заборгованості щодо сплати відсотків за користування кредитом, при цьому Сторонами укладається додаткова угода до Договору.

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ. ПРОЛОНГАЦІЇ, РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ.

7.1 Зміна (доповнення), пролонгація цього Договору допускається лише за згодою Сторін, шляхом укладання Додаткової угоди до цього Договору, яка є невід`ємною частиною цього Договору. Будь-які пропозиції Позичальнику про зміну істотних умов Договору здійснюються протягом 3 (трьох) днів з дати його укладання, шляхом направлення Кредитодавцем Позичальнику повідомлення у спосіб, що дає змогу встановити дату відправлення.
7.2 Строк дії цього Договору встановлюється до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань по Договору. Договір припиняється його належним виконанням або з інших підстав, встановлених законодавством.
7.3 Договір може бути достроково розірваний за взаємною згодою Сторін або Позичальником в порядку п.6.4.1 цього Договору. У разі здійснення Кредитодавцем стягнення на предмет закладу, зобов’язання Позичальника вважаються виконаними, а Договір – припиненим.

8. ІНШІ УМОВИ

8.1 Сторони домовились, що досягли згоди по всім істотним умовам Договору. Спори за цим Договором вирішуються шляхом переговорів, а у разі недосягнення згоди, в судовому порядку.
8.2 Зобов’язання Позичальника обмежуються вартістю предмета закладу.
8.3 Дані Договору є конфіденційною інформацією та можуть бути розголошені виключно на підставах, передбачених законодавством України.
8.4 Підписуючи даний Договір, Позичальник, як суб’єкт персональних даних, дає свій добровільний та однозначний дозвіл на вчинення Кредитодавцем, як володільцем бази персональних даних, всіх дій, які відповідно до ЗУ «Про захист персональних даних», є обробкою його персональних даних у відповідності до сформульованої мети їх обробки та відмовляється від додаткового письмового повідомлення щодо включення інформації про нього до бази персональних даних, а також додаткового повідомлення щодо передачі таких даних третім особам.
8.5 Позичальник ознайомлений з правилами надання фінансових та супутніх послуг ломбардом. З інформацією передбаченою частиною другою статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» Позичальник ознайомлений до укладення цього Договору.
8.6 Позичальник отримав оригінал цього Договору одразу після його підписання, але до початку надання Позичальнику фінансової послуги.

ПІДПИСИ СТОРІН

Позичальник (Заставодавець)__________________________/ ПІБ /
Кредитодавець (Заставодержатель):______________________/ ПІБ /